Algemene voorwaarden

Om alles simpel te houden hebben wij enkele regels opgesteld waar wij, en onze klanten ons aan houden. Geen moeilijke juridische woorden, maar gewoon alles uitgelegd in begrijpelijke taal. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

A. Algemeen en definities

 1. Nooijen Web Solutions, onderdeel van Luciano Nooijen Businesses, ingeschreven onder KvK 61182826, zal in dit document worden aangeduidt met wij, we, ons, onze en Nooijen Solutions.
 2. Onze klanten zullen worden aangeduidt als klant of klanten.
 3. Wij leveren websites, webapps en services die hiermee te maken hebben.
 4. Wij leveren digitale producten, geen goederen.
 5. Onze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht tenzij van tevoren duidelijk iets anders overeen is gekomen en wij onze handtekening hebben geplaatst onder een overeenkomst.

B. Condities voor opdrachten

 1. Alle offertes die wij versturen zijn 30 dagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Nooijen Solutions redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Als de klant akkoord is gegaan met een offerte, schriftelijk of door middel van een digitale handtekening, is dit bindend.
 4. Indien de klant na akkoord toch besluit om de opdracht annuleert wordt 50% vergoed als er nog geen werk is verricht. Is er wel werk verricht, dan wordt 100% van het bedrag betaald. Indien er per uur wordt gewerkt zullen alle kosten en gemaakte uren worden gefactureerd.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, tenzij expliciet vermeld.
 6. Indien er plugins of themes gekocht moeten worden zullen wij deze aanschaffen en de kostprijs aan u doorrekenen op de eerstvolgende factuur.
 7. Deadlines kunnen alleen van tevoren gegeven worden en zijn alleen geldig als deze op een offerte worden vermeld.

C. Gebruik server en leveringsvoorwaarden

 1. Zodra wij de opdracht hebben afgeleverd hebben wij het recht om alle bestanden van de ontwikkeling en alle bestanden op onze eigen server te verwijderen.
 2. Zodra wij de opdracht hebben afgeleverd zijn wij niet meer verantwoordelijk voor het verlies van data.
 3. Indien mogelijk zullen wij de opdracht ontwikkelen onder ons development-domein, nooijendev.nl, dit is onze eigen dedicated server.
 4. Klanten hebben in principe geen back-end toegang tijdens de ontwikkeling tenzij anders overeengekomen.
 5. De klant dient te zorgen voor goede hosting, als server niet geschikt is en klant niet voor geschikte hosting wil zorgen wordt 100% in rekening gebracht en zijn wij hier niet voor aanprakelijk.
 6. Alle content, dus teksten, afbeeldingen, branding, etc. dienen door de klant te worden aageleverd tenzij anders overeengekomen. Er kan eenmalig content worden aangeleverd (tenzij anders overeengekomen). Later aangeleverde content zal niet worden gebruikt op de website zonder bijkomende kosten.
 7. Wij dienen FTP, MySQL en phpMyAdmin inloggegevens te krijgen om de website af te leveren en zullen niks aanmaken op de server van de klant.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de software of voor schade aangericht of veroorzaakt door de door ons geleverde software.

D. Service (een meer juridisch deel)

 1. De klant zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De klant heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Nooijen Solutions de klant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. de klant dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de klant de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Nooijen Solutions de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de klant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 6. Het door in het kader van de overeenkomst de klant geleverde blijft eigendom van de klant totdat Nooijen Solutions alle verplichtingen uit de met de klant gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 7. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

F. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Betalingen gaan via overschrijving of met behulp van Mollie.com als betaalplatform. Een betaling wordt pas ls betaald gezien zodra wij het geld hebben ontvangen.
 2. Na 14 dagen zal een herinnering verstuurd worden.
 3. Na 45 dagen versturen wij een ingebreekstellingsbief wat €50 extra kosten voor de klant met zich meebrengt.
 4. Indien wij een deurwaarder inhuren na 60 dagen zal er €100 extra betaald worden door de klant.
 5. Indien er per uur wordt gewerkt versturen wij óf na het afronden van de opdracht een factuur, óf aan het einde van de maand.

E. Support

 1. Support geldt niet voor opdrachten waarbij per uur is gewerkt.
 2. Support omvat louter het fixen van bugs bij het door ons geleverde werk en het beantwoorden van vragen hierover. Content toevoegen of aanpassen of updaten valt hier dus niet onder, hiervoor kunnen klanten een SLA afsluiten op aanvraag.
 3. De support geldt standaard voor 6 maanden vanaf de datum dat de factuur is verstuurd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Wij behouden het recht om supportaanvragen om wat voor reden dan ook te weigeren.
 5. Wij bepalen wat er wel en niet onder de support zal vallen.
 6. Zodra een factuur is verstuurd leveren wij pas support zodra deze is betaald.

G. Privacystatement voor onze website (nooijensolutions.nl)

 1. Wij maken gebruik van Google Analytics om het aantal bezoekers te monitoren.
 2. Wij verkopen nooit gegevens aan derden.
 3. Wij slaan gegevens van onze klanten op in onze facturatiesoftware omdat de software anders niet werkt. Wij gebruiken hiervoor Factuursturen.nl
 4. Indien u wenst dat wij al uw gegevens uit onze administratie verwijderen kunt u mailen naar info@nooijensolutions.nl
 5. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat onze site zo veilig mogelijk is. Iets gevonden? U kunt altijd mailen naar info@nooijensolutions.nl

Laatst aangepast: 08-05-2017